Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.88168Xu/1 lượt 0.88168Xu/1 lượt 0.88168Xu/1 lượt 1.45848Xu/1 lượt 1.45848xu/1 lượt
1.43273Xu/1 lượt 1.43273Xu/1 lượt 1.43273Xu/1 lượt 2.37003Xu/1 lượt 2.37003xu/1 lượt
0.88168Xu/1 lượt 0.88168Xu/1 lượt 0.88168Xu/1 lượt 1.45848Xu/1 lượt 1.45848xu/1 lượt
1.76336Xu/1 lượt 1.76336Xu/1 lượt 1.76336Xu/1 lượt 2.91696Xu/1 lượt 2.91696xu/1 lượt
0.88168Xu/1 lượt 0.88168Xu/1 lượt 0.88168Xu/1 lượt 1.45848Xu/1 lượt 1.45848xu/1 lượt
1.2729255Xu/1 lượt 1.2729255Xu/1 lượt 1.2729255Xu/1 lượt 2.1056805Xu/1 lượt 2.1056805xu/1 lượt
1.4465116Xu/1 lượt 1.4465116Xu/1 lượt 1.4465116Xu/1 lượt 2.3928276Xu/1 lượt 2.3928276xu/1 lượt
2.6001Xu/1 lượt 2.6001Xu/1 lượt 2.6001Xu/1 lượt 4.3011Xu/1 lượt 4.3011xu/1 lượt
3.6166Xu/1 lượt 3.6166Xu/1 lượt 3.6166Xu/1 lượt 5.9826Xu/1 lượt 5.9826xu/1 lượt
0.9402304Xu/1 lượt 0.9402304Xu/1 lượt 0.9402304Xu/1 lượt 1.5553344Xu/1 lượt 1.5553344xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 18.231Xu/1 lượt 18.231xu/1 lượt
2.2042Xu/1 lượt 2.2042Xu/1 lượt 2.2042Xu/1 lượt 3.6462Xu/1 lượt 3.6462xu/1 lượt
22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 36.462Xu/1 lượt 36.462xu/1 lượt
4.4084Xu/1 lượt 4.4084Xu/1 lượt 4.4084Xu/1 lượt 7.2924Xu/1 lượt 7.2924xu/1 lượt
3.3063Xu/1 lượt 3.3063Xu/1 lượt 3.3063Xu/1 lượt 5.4693Xu/1 lượt 5.4693xu/1 lượt
6.6126Xu/1 lượt 6.6126Xu/1 lượt 6.6126Xu/1 lượt 10.9386Xu/1 lượt 10.9386xu/1 lượt
6.6126Xu/1 lượt 6.6126Xu/1 lượt 6.6126Xu/1 lượt 10.9386Xu/1 lượt 10.9386xu/1 lượt
11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 18.231Xu/1 lượt 18.231xu/1 lượt
5.5105Xu/1 lượt 5.5105Xu/1 lượt 5.5105Xu/1 lượt 9.1155Xu/1 lượt 9.1155xu/1 lượt
11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 18.231Xu/1 lượt 18.231xu/1 lượt
22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 36.462Xu/1 lượt 36.462xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 36.462Xu/1 lượt 36.462xu/1 lượt
22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 36.462Xu/1 lượt 36.462xu/1 lượt
44.084Xu/1 lượt 44.084Xu/1 lượt 44.084Xu/1 lượt 72.924Xu/1 lượt 72.924xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 36.462Xu/1 lượt 36.462xu/1 lượt
44.084Xu/1 lượt 44.084Xu/1 lượt 44.084Xu/1 lượt 72.924Xu/1 lượt 72.924xu/1 lượt
17.6336Xu/1 lượt 17.6336Xu/1 lượt 17.6336Xu/1 lượt 29.1696Xu/1 lượt 29.1696xu/1 lượt
13.3322Xu/1 lượt 13.3322Xu/1 lượt 13.3322Xu/1 lượt 22.0542Xu/1 lượt 22.0542xu/1 lượt
11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 18.231Xu/1 lượt 18.231xu/1 lượt
60.8081Xu/1 lượt 60.8081Xu/1 lượt 60.8081Xu/1 lượt 100.5891Xu/1 lượt 100.5891xu/1 lượt
17.3447Xu/1 lượt 17.3447Xu/1 lượt 17.3447Xu/1 lượt 28.6917Xu/1 lượt 28.6917xu/1 lượt
26.3648Xu/1 lượt 26.3648Xu/1 lượt 26.3648Xu/1 lượt 43.6128Xu/1 lượt 43.6128xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
66.126Xu/1 lượt 66.126Xu/1 lượt 66.126Xu/1 lượt 109.386Xu/1 lượt 109.386xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
220.42Xu/1 lượt 220.42Xu/1 lượt 220.42Xu/1 lượt 364.62Xu/1 lượt 364.62xu/1 lượt
165.315Xu/1 lượt 165.315Xu/1 lượt 165.315Xu/1 lượt 273.465Xu/1 lượt 273.465xu/1 lượt
88.168Xu/1 lượt 88.168Xu/1 lượt 88.168Xu/1 lượt 145.848Xu/1 lượt 145.848xu/1 lượt
110.21Xu/1 lượt 110.21Xu/1 lượt 110.21Xu/1 lượt 182.31Xu/1 lượt 182.31xu/1 lượt
198.378Xu/1 lượt 198.378Xu/1 lượt 198.378Xu/1 lượt 328.158Xu/1 lượt 328.158xu/1 lượt
7.7147Xu/1 lượt 7.7147Xu/1 lượt 7.7147Xu/1 lượt 12.7617Xu/1 lượt 12.7617xu/1 lượt
551.05Xu/1 lượt 551.05Xu/1 lượt 551.05Xu/1 lượt 911.55Xu/1 lượt 911.55xu/1 lượt
330.63Xu/1 lượt 330.63Xu/1 lượt 330.63Xu/1 lượt 546.93Xu/1 lượt 546.93xu/1 lượt
14.2952Xu/1 lượt 14.2952Xu/1 lượt 14.2952Xu/1 lượt 23.6472Xu/1 lượt 23.6472xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
88.168Xu/1 lượt 88.168Xu/1 lượt 88.168Xu/1 lượt 145.848Xu/1 lượt 145.848xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1068.93Xu/1 lượt 1068.93Xu/1 lượt 1068.93Xu/1 lượt 1768.23Xu/1 lượt 1768.23xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
27.5525Xu/1 lượt 27.5525Xu/1 lượt 27.5525Xu/1 lượt 45.5775Xu/1 lượt 45.5775xu/1 lượt
17.6336Xu/1 lượt 17.6336Xu/1 lượt 17.6336Xu/1 lượt 29.1696Xu/1 lượt 29.1696xu/1 lượt
44.084Xu/1 lượt 44.084Xu/1 lượt 44.084Xu/1 lượt 72.924Xu/1 lượt 72.924xu/1 lượt
40.3604Xu/1 lượt 40.3604Xu/1 lượt 40.3604Xu/1 lượt 66.7644Xu/1 lượt 66.7644xu/1 lượt
6.2167Xu/1 lượt 6.2167Xu/1 lượt 6.2167Xu/1 lượt 10.2837Xu/1 lượt 10.2837xu/1 lượt
26.7179Xu/1 lượt 26.7179Xu/1 lượt 26.7179Xu/1 lượt 44.1969Xu/1 lượt 44.1969xu/1 lượt
53.4358Xu/1 lượt 53.4358Xu/1 lượt 53.4358Xu/1 lượt 88.3938Xu/1 lượt 88.3938xu/1 lượt
38.7019Xu/1 lượt 38.7019Xu/1 lượt 38.7019Xu/1 lượt 64.0209Xu/1 lượt 64.0209xu/1 lượt
11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 18.231Xu/1 lượt 18.231xu/1 lượt
16.5315Xu/1 lượt 16.5315Xu/1 lượt 16.5315Xu/1 lượt 27.3465Xu/1 lượt 27.3465xu/1 lượt
5.5105Xu/1 lượt 5.5105Xu/1 lượt 5.5105Xu/1 lượt 9.1155Xu/1 lượt 9.1155xu/1 lượt
11.9733Xu/1 lượt 11.9733Xu/1 lượt 11.9733Xu/1 lượt 19.8063Xu/1 lượt 19.8063xu/1 lượt
5.2965Xu/1 lượt 5.2965Xu/1 lượt 5.2965Xu/1 lượt 8.7615Xu/1 lượt 8.7615xu/1 lượt
5.1146Xu/1 lượt 5.1146Xu/1 lượt 5.1146Xu/1 lượt 8.4606Xu/1 lượt 8.4606xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2164.931Xu/1 lượt 2164.931Xu/1 lượt 2164.931Xu/1 lượt 3581.241Xu/1 lượt 3581.241xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 18.231Xu/1 lượt 18.231xu/1 lượt
33.063Xu/1 lượt 33.063Xu/1 lượt 33.063Xu/1 lượt 54.693Xu/1 lượt 54.693xu/1 lượt
6.6126Xu/1 lượt 6.6126Xu/1 lượt 6.6126Xu/1 lượt 10.9386Xu/1 lượt 10.9386xu/1 lượt
6.3023Xu/1 lượt 6.3023Xu/1 lượt 6.3023Xu/1 lượt 10.4253Xu/1 lượt 10.4253xu/1 lượt
17.6978Xu/1 lượt 17.6978Xu/1 lượt 17.6978Xu/1 lượt 29.2758Xu/1 lượt 29.2758xu/1 lượt
17.6978Xu/1 lượt 17.6978Xu/1 lượt 17.6978Xu/1 lượt 29.2758Xu/1 lượt 29.2758xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12.1231Xu/1 lượt 12.1231Xu/1 lượt 12.1231Xu/1 lượt 20.0541Xu/1 lượt 20.0541xu/1 lượt
15.4294Xu/1 lượt 15.4294Xu/1 lượt 15.4294Xu/1 lượt 25.5234Xu/1 lượt 25.5234xu/1 lượt
42.9819Xu/1 lượt 42.9819Xu/1 lượt 42.9819Xu/1 lượt 71.1009Xu/1 lượt 71.1009xu/1 lượt
11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 18.231Xu/1 lượt 18.231xu/1 lượt
5.5105Xu/1 lượt 5.5105Xu/1 lượt 5.5105Xu/1 lượt 9.1155Xu/1 lượt 9.1155xu/1 lượt
17.3554Xu/1 lượt 17.3554Xu/1 lượt 17.3554Xu/1 lượt 28.7094Xu/1 lượt 28.7094xu/1 lượt
3.0816Xu/1 lượt 3.0816Xu/1 lượt 3.0816Xu/1 lượt 5.0976Xu/1 lượt 5.0976xu/1 lượt
26.0331Xu/1 lượt 26.0331Xu/1 lượt 26.0331Xu/1 lượt 43.0641Xu/1 lượt 43.0641xu/1 lượt
30.3773Xu/1 lượt 30.3773Xu/1 lượt 30.3773Xu/1 lượt 50.2503Xu/1 lượt 50.2503xu/1 lượt
14.4664Xu/1 lượt 14.4664Xu/1 lượt 14.4664Xu/1 lượt 23.9304Xu/1 lượt 23.9304xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.6126Xu/1 lượt 6.6126Xu/1 lượt 6.6126Xu/1 lượt 10.9386Xu/1 lượt 10.9386xu/1 lượt
11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 18.231Xu/1 lượt 18.231xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
13.2252Xu/1 lượt 13.2252Xu/1 lượt 13.2252Xu/1 lượt 21.8772Xu/1 lượt 21.8772xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
28.9328Xu/1 lượt 28.9328Xu/1 lượt 28.9328Xu/1 lượt 47.8608Xu/1 lượt 47.8608xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
91.7418Xu/1 lượt 91.7418Xu/1 lượt 91.7418Xu/1 lượt 151.7598Xu/1 lượt 151.7598xu/1 lượt
845.1395Xu/1 lượt 845.1395Xu/1 lượt 845.1395Xu/1 lượt 1398.0345Xu/1 lượt 1398.0345xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
92.5764Xu/1 lượt 92.5764Xu/1 lượt 92.5764Xu/1 lượt 153.1404Xu/1 lượt 153.1404xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1021Xu/1 lượt 1.1021Xu/1 lượt 1.1021Xu/1 lượt 1.8231Xu/1 lượt 1.8231xu/1 lượt
1.1021Xu/1 lượt 1.1021Xu/1 lượt 1.1021Xu/1 lượt 1.8231Xu/1 lượt 1.8231xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.4504Xu/1 lượt 26.4504Xu/1 lượt 26.4504Xu/1 lượt 43.7544Xu/1 lượt 43.7544xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1021Xu/1 lượt 1.1021Xu/1 lượt 1.1021Xu/1 lượt 1.8231Xu/1 lượt 1.8231xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.6719Xu/1 lượt 7.6719Xu/1 lượt 7.6719Xu/1 lượt 12.6909Xu/1 lượt 12.6909xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.6126Xu/1 lượt 6.6126Xu/1 lượt 6.6126Xu/1 lượt 10.9386Xu/1 lượt 10.9386xu/1 lượt
7.7147Xu/1 lượt 7.7147Xu/1 lượt 7.7147Xu/1 lượt 12.7617Xu/1 lượt 12.7617xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3336.0781Xu/1 lượt 3336.0781Xu/1 lượt 3336.0781Xu/1 lượt 5518.5591Xu/1 lượt 5518.5591xu/1 lượt
3336.0781Xu/1 lượt 3336.0781Xu/1 lượt 3336.0781Xu/1 lượt 5518.5591Xu/1 lượt 5518.5591xu/1 lượt
3336.0781Xu/1 lượt 3336.0781Xu/1 lượt 3336.0781Xu/1 lượt 5518.5591Xu/1 lượt 5518.5591xu/1 lượt
3336.0781Xu/1 lượt 3336.0781Xu/1 lượt 3336.0781Xu/1 lượt 5518.5591Xu/1 lượt 5518.5591xu/1 lượt
400.4475Xu/1 lượt 400.4475Xu/1 lượt 400.4475Xu/1 lượt 662.4225Xu/1 lượt 662.4225xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
4628.82Xu/1 lượt 4628.82Xu/1 lượt 4628.82Xu/1 lượt 7657.02Xu/1 lượt 7657.02xu/1 lượt
462.882Xu/1 lượt 462.882Xu/1 lượt 462.882Xu/1 lượt 765.702Xu/1 lượt 765.702xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
56.2071Xu/1 lượt 56.2071Xu/1 lượt 56.2071Xu/1 lượt 92.9781Xu/1 lượt 92.9781xu/1 lượt
73.8407Xu/1 lượt 73.8407Xu/1 lượt 73.8407Xu/1 lượt 122.1477Xu/1 lượt 122.1477xu/1 lượt
37.4714Xu/1 lượt 37.4714Xu/1 lượt 37.4714Xu/1 lượt 61.9854Xu/1 lượt 61.9854xu/1 lượt
28.6546Xu/1 lượt 28.6546Xu/1 lượt 28.6546Xu/1 lượt 47.4006Xu/1 lượt 47.4006xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
33.063Xu/1 lượt 33.063Xu/1 lượt 33.063Xu/1 lượt 54.693Xu/1 lượt 54.693xu/1 lượt
30.8588Xu/1 lượt 30.8588Xu/1 lượt 30.8588Xu/1 lượt 51.0468Xu/1 lượt 51.0468xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1068.93Xu/1 lượt 1068.93Xu/1 lượt 1068.93Xu/1 lượt 1768.23Xu/1 lượt 1768.23xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.98378Xu/1 lượt 1.98378Xu/1 lượt 1.98378Xu/1 lượt 3.28158Xu/1 lượt 3.28158xu/1 lượt
1.65315Xu/1 lượt 1.65315Xu/1 lượt 1.65315Xu/1 lượt 2.73465Xu/1 lượt 2.73465xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.169Xu/1 lượt 7.169Xu/1 lượt 7.169Xu/1 lượt 11.859Xu/1 lượt 11.859xu/1 lượt
6.6126Xu/1 lượt 6.6126Xu/1 lượt 6.6126Xu/1 lượt 10.9386Xu/1 lượt 10.9386xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.7147Xu/1 lượt 7.7147Xu/1 lượt 7.7147Xu/1 lượt 12.7617Xu/1 lượt 12.7617xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.2042Xu/1 lượt 2.2042Xu/1 lượt 2.2042Xu/1 lượt 3.6462Xu/1 lượt 3.6462xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.7147Xu/1 lượt 7.7147Xu/1 lượt 7.7147Xu/1 lượt 12.7617Xu/1 lượt 12.7617xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 18.231Xu/1 lượt 18.231xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1391Xu/1 lượt 1391Xu/1 lượt 1391Xu/1 lượt 2301Xu/1 lượt 2301xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.5105Xu/1 lượt 5.5105Xu/1 lượt 5.5105Xu/1 lượt 9.1155Xu/1 lượt 9.1155xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
16.5315Xu/1 lượt 16.5315Xu/1 lượt 16.5315Xu/1 lượt 27.3465Xu/1 lượt 27.3465xu/1 lượt
11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 18.231Xu/1 lượt 18.231xu/1 lượt
6.0241Xu/1 lượt 6.0241Xu/1 lượt 6.0241Xu/1 lượt 9.9651Xu/1 lượt 9.9651xu/1 lượt
9.4588Xu/1 lượt 9.4588Xu/1 lượt 9.4588Xu/1 lượt 15.6468Xu/1 lượt 15.6468xu/1 lượt
12.2301Xu/1 lượt 12.2301Xu/1 lượt 12.2301Xu/1 lượt 20.2311Xu/1 lượt 20.2311xu/1 lượt
38.9159Xu/1 lượt 38.9159Xu/1 lượt 38.9159Xu/1 lượt 64.3749Xu/1 lượt 64.3749xu/1 lượt
10.5609Xu/1 lượt 10.5609Xu/1 lượt 10.5609Xu/1 lượt 17.4699Xu/1 lượt 17.4699xu/1 lượt
7.2332Xu/1 lượt 7.2332Xu/1 lượt 7.2332Xu/1 lượt 11.9652Xu/1 lượt 11.9652xu/1 lượt
19.8378Xu/1 lượt 19.8378Xu/1 lượt 19.8378Xu/1 lượt 32.8158Xu/1 lượt 32.8158xu/1 lượt
17.6336Xu/1 lượt 17.6336Xu/1 lượt 17.6336Xu/1 lượt 29.1696Xu/1 lượt 29.1696xu/1 lượt
40.7777Xu/1 lượt 40.7777Xu/1 lượt 40.7777Xu/1 lượt 67.4547Xu/1 lượt 67.4547xu/1 lượt
10.6144Xu/1 lượt 10.6144Xu/1 lượt 10.6144Xu/1 lượt 17.5584Xu/1 lượt 17.5584xu/1 lượt
14.4557Xu/1 lượt 14.4557Xu/1 lượt 14.4557Xu/1 lượt 23.9127Xu/1 lượt 23.9127xu/1 lượt
27.5525Xu/1 lượt 27.5525Xu/1 lượt 27.5525Xu/1 lượt 45.5775Xu/1 lượt 45.5775xu/1 lượt
22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 36.462Xu/1 lượt 36.462xu/1 lượt
11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 18.231Xu/1 lượt 18.231xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
24.2462Xu/1 lượt 24.2462Xu/1 lượt 24.2462Xu/1 lượt 40.1082Xu/1 lượt 40.1082xu/1 lượt
144.557Xu/1 lượt 144.557Xu/1 lượt 144.557Xu/1 lượt 239.127Xu/1 lượt 239.127xu/1 lượt
66.7252Xu/1 lượt 66.7252Xu/1 lượt 66.7252Xu/1 lượt 110.3772Xu/1 lượt 110.3772xu/1 lượt
30.5806Xu/1 lượt 30.5806Xu/1 lượt 30.5806Xu/1 lượt 50.5866Xu/1 lượt 50.5866xu/1 lượt
122.8788Xu/1 lượt 122.8788Xu/1 lượt 122.8788Xu/1 lượt 203.2668Xu/1 lượt 203.2668xu/1 lượt
72.2785Xu/1 lượt 72.2785Xu/1 lượt 72.2785Xu/1 lượt 119.5635Xu/1 lượt 119.5635xu/1 lượt
81.5554Xu/1 lượt 81.5554Xu/1 lượt 81.5554Xu/1 lượt 134.9094Xu/1 lượt 134.9094xu/1 lượt
42.9819Xu/1 lượt 42.9819Xu/1 lượt 42.9819Xu/1 lượt 71.1009Xu/1 lượt 71.1009xu/1 lượt
189.9357Xu/1 lượt 189.9357Xu/1 lượt 189.9357Xu/1 lượt 314.1927Xu/1 lượt 314.1927xu/1 lượt
40.7777Xu/1 lượt 40.7777Xu/1 lượt 40.7777Xu/1 lượt 67.4547Xu/1 lượt 67.4547xu/1 lượt
37.8031Xu/1 lượt 37.8031Xu/1 lượt 37.8031Xu/1 lượt 62.5341Xu/1 lượt 62.5341xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.0259261Xu/1 lượt 0.0259261Xu/1 lượt 0.0259261Xu/1 lượt 0.0428871Xu/1 lượt 0.0428871xu/1 lượt
0.0879433Xu/1 lượt 0.0879433Xu/1 lượt 0.0879433Xu/1 lượt 0.1454763Xu/1 lượt 0.1454763xu/1 lượt
0.1053094Xu/1 lượt 0.1053094Xu/1 lượt 0.1053094Xu/1 lượt 0.1742034Xu/1 lượt 0.1742034xu/1 lượt
3.7343Xu/1 lượt 3.7343Xu/1 lượt 3.7343Xu/1 lượt 6.1773Xu/1 lượt 6.1773xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1068.93Xu/1 lượt 1068.93Xu/1 lượt 1068.93Xu/1 lượt 1768.23Xu/1 lượt 1768.23xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.7147Xu/1 lượt 7.7147Xu/1 lượt 7.7147Xu/1 lượt 12.7617Xu/1 lượt 12.7617xu/1 lượt
1.1021Xu/1 lượt 1.1021Xu/1 lượt 1.1021Xu/1 lượt 1.8231Xu/1 lượt 1.8231xu/1 lượt
2.2042Xu/1 lượt 2.2042Xu/1 lượt 2.2042Xu/1 lượt 3.6462Xu/1 lượt 3.6462xu/1 lượt
2.7606Xu/1 lượt 2.7606Xu/1 lượt 2.7606Xu/1 lượt 4.5666Xu/1 lượt 4.5666xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.157205Xu/1 lượt 1.157205Xu/1 lượt 1.157205Xu/1 lượt 1.914255Xu/1 lượt 1.914255xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.7887Xu/1 lượt 5.7887Xu/1 lượt 5.7887Xu/1 lượt 9.5757Xu/1 lượt 9.5757xu/1 lượt
17.3554Xu/1 lượt 17.3554Xu/1 lượt 17.3554Xu/1 lượt 28.7094Xu/1 lượt 28.7094xu/1 lượt
9.2555Xu/1 lượt 9.2555Xu/1 lượt 9.2555Xu/1 lượt 15.3105Xu/1 lượt 15.3105xu/1 lượt
0.5786025Xu/1 lượt 0.5786025Xu/1 lượt 0.5786025Xu/1 lượt 0.9571275Xu/1 lượt 0.9571275xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.3277Xu/1 lượt 3.3277Xu/1 lượt 3.3277Xu/1 lượt 5.5047Xu/1 lượt 5.5047xu/1 lượt
8.9024Xu/1 lượt 8.9024Xu/1 lượt 8.9024Xu/1 lượt 14.7264Xu/1 lượt 14.7264xu/1 lượt
53.3823Xu/1 lượt 53.3823Xu/1 lượt 53.3823Xu/1 lượt 88.3053Xu/1 lượt 88.3053xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.4668Xu/1 lượt 3.4668Xu/1 lượt 3.4668Xu/1 lượt 5.7348Xu/1 lượt 5.7348xu/1 lượt
24.2462Xu/1 lượt 24.2462Xu/1 lượt 24.2462Xu/1 lượt 40.1082Xu/1 lượt 40.1082xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
60.1768Xu/1 lượt 60.1768Xu/1 lượt 60.1768Xu/1 lượt 99.5448Xu/1 lượt 99.5448xu/1 lượt
28.9328Xu/1 lượt 28.9328Xu/1 lượt 28.9328Xu/1 lượt 47.8608Xu/1 lượt 47.8608xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
4.9969Xu/1 lượt 4.9969Xu/1 lượt 4.9969Xu/1 lượt 8.2659Xu/1 lượt 8.2659xu/1 lượt
33.063Xu/1 lượt 33.063Xu/1 lượt 33.063Xu/1 lượt 54.693Xu/1 lượt 54.693xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9.9189Xu/1 lượt 9.9189Xu/1 lượt 9.9189Xu/1 lượt 16.4079Xu/1 lượt 16.4079xu/1 lượt
8.346Xu/1 lượt 8.346Xu/1 lượt 8.346Xu/1 lượt 13.806Xu/1 lượt 13.806xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.157205Xu/1 lượt 1.157205Xu/1 lượt 1.157205Xu/1 lượt 1.914255Xu/1 lượt 1.914255xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.157205Xu/1 lượt 1.157205Xu/1 lượt 1.157205Xu/1 lượt 1.914255Xu/1 lượt 1.914255xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.157205Xu/1 lượt 1.157205Xu/1 lượt 1.157205Xu/1 lượt 1.914255Xu/1 lượt 1.914255xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 36.462Xu/1 lượt 36.462xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 36.462Xu/1 lượt 36.462xu/1 lượt
11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 11.021Xu/1 lượt 18.231Xu/1 lượt 18.231xu/1 lượt
0.6711789Xu/1 lượt 0.6711789Xu/1 lượt 0.6711789Xu/1 lượt 1.1102679Xu/1 lượt 1.1102679xu/1 lượt
1.2613588Xu/1 lượt 1.2613588Xu/1 lượt 1.2613588Xu/1 lượt 2.0865468Xu/1 lượt 2.0865468xu/1 lượt
2.2256Xu/1 lượt 2.2256Xu/1 lượt 2.2256Xu/1 lượt 3.6816Xu/1 lượt 3.6816xu/1 lượt
0.7406112Xu/1 lượt 0.7406112Xu/1 lượt 0.7406112Xu/1 lượt 1.2251232Xu/1 lượt 1.2251232xu/1 lượt
0.7637553Xu/1 lượt 0.7637553Xu/1 lượt 0.7637553Xu/1 lượt 1.2634083Xu/1 lượt 1.2634083xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
33.063Xu/1 lượt 33.063Xu/1 lượt 33.063Xu/1 lượt 54.693Xu/1 lượt 54.693xu/1 lượt
16.5315Xu/1 lượt 16.5315Xu/1 lượt 16.5315Xu/1 lượt 27.3465Xu/1 lượt 27.3465xu/1 lượt
13.3429Xu/1 lượt 13.3429Xu/1 lượt 13.3429Xu/1 lượt 22.0719Xu/1 lượt 22.0719xu/1 lượt
15.2903Xu/1 lượt 15.2903Xu/1 lượt 15.2903Xu/1 lượt 25.2933Xu/1 lượt 25.2933xu/1 lượt
12.6795Xu/1 lượt 12.6795Xu/1 lượt 12.6795Xu/1 lượt 20.9745Xu/1 lượt 20.9745xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.2042Xu/1 lượt 2.2042Xu/1 lượt 2.2042Xu/1 lượt 3.6462Xu/1 lượt 3.6462xu/1 lượt
2.2042Xu/1 lượt 2.2042Xu/1 lượt 2.2042Xu/1 lượt 3.6462Xu/1 lượt 3.6462xu/1 lượt
2.2042Xu/1 lượt 2.2042Xu/1 lượt 2.2042Xu/1 lượt 3.6462Xu/1 lượt 3.6462xu/1 lượt
0.55105Xu/1 lượt 0.55105Xu/1 lượt 0.55105Xu/1 lượt 0.91155Xu/1 lượt 0.91155xu/1 lượt
3.5631Xu/1 lượt 3.5631Xu/1 lượt 3.5631Xu/1 lượt 5.8941Xu/1 lượt 5.8941xu/1 lượt
2.2256Xu/1 lượt 2.2256Xu/1 lượt 2.2256Xu/1 lượt 3.6816Xu/1 lượt 3.6816xu/1 lượt
3.3277Xu/1 lượt 3.3277Xu/1 lượt 3.3277Xu/1 lượt 5.5047Xu/1 lượt 5.5047xu/1 lượt
1.6675308Xu/1 lượt 1.6675308Xu/1 lượt 1.6675308Xu/1 lượt 2.7584388Xu/1 lượt 2.7584388xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1068.93Xu/1 lượt 1068.93Xu/1 lượt 1068.93Xu/1 lượt 1768.23Xu/1 lượt 1768.23xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.3112Xu/1 lượt 2.3112Xu/1 lượt 2.3112Xu/1 lượt 3.8232Xu/1 lượt 3.8232xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.21231Xu/1 lượt 1.21231Xu/1 lượt 1.21231Xu/1 lượt 2.00541Xu/1 lượt 2.00541xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1021Xu/1 lượt 1.1021Xu/1 lượt 1.1021Xu/1 lượt 1.8231Xu/1 lượt 1.8231xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1021Xu/1 lượt 1.1021Xu/1 lượt 1.1021Xu/1 lượt 1.8231Xu/1 lượt 1.8231xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
4.3977Xu/1 lượt 4.3977Xu/1 lượt 4.3977Xu/1 lượt 7.2747Xu/1 lượt 7.2747xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
38.9159Xu/1 lượt 38.9159Xu/1 lượt 38.9159Xu/1 lượt 64.3749Xu/1 lượt 64.3749xu/1 lượt
41.1522Xu/1 lượt 41.1522Xu/1 lượt 41.1522Xu/1 lượt 68.0742Xu/1 lượt 68.0742xu/1 lượt
40.0287Xu/1 lượt 40.0287Xu/1 lượt 40.0287Xu/1 lượt 66.2157Xu/1 lượt 66.2157xu/1 lượt
18.9069Xu/1 lượt 18.9069Xu/1 lượt 18.9069Xu/1 lượt 31.2759Xu/1 lượt 31.2759xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
141.7857Xu/1 lượt 141.7857Xu/1 lượt 141.7857Xu/1 lượt 234.5427Xu/1 lượt 234.5427xu/1 lượt
161.249Xu/1 lượt 161.249Xu/1 lượt 161.249Xu/1 lượt 266.739Xu/1 lượt 266.739xu/1 lượt
257.3029Xu/1 lượt 257.3029Xu/1 lượt 257.3029Xu/1 lượt 425.6319Xu/1 lượt 425.6319xu/1 lượt
102.3134Xu/1 lượt 102.3134Xu/1 lượt 102.3134Xu/1 lượt 169.2474Xu/1 lượt 169.2474xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
47.2619Xu/1 lượt 47.2619Xu/1 lượt 47.2619Xu/1 lượt 78.1809Xu/1 lượt 78.1809xu/1 lượt
63.9432Xu/1 lượt 63.9432Xu/1 lượt 63.9432Xu/1 lượt 105.7752Xu/1 lượt 105.7752xu/1 lượt
44.4799Xu/1 lượt 44.4799Xu/1 lượt 44.4799Xu/1 lượt 73.5789Xu/1 lượt 73.5789xu/1 lượt
57.78Xu/1 lượt 57.78Xu/1 lượt 57.78Xu/1 lượt 95.58Xu/1 lượt 95.58xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1068.93Xu/1 lượt 1068.93Xu/1 lượt 1068.93Xu/1 lượt 1768.23Xu/1 lượt 1768.23xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
272.4541Xu/1 lượt 272.4541Xu/1 lượt 272.4541Xu/1 lượt 450.6951Xu/1 lượt 450.6951xu/1 lượt
472.619Xu/1 lượt 472.619Xu/1 lượt 472.619Xu/1 lượt 781.809Xu/1 lượt 781.809xu/1 lượt
556.0148Xu/1 lượt 556.0148Xu/1 lượt 556.0148Xu/1 lượt 919.7628Xu/1 lượt 919.7628xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
40.0287Xu/1 lượt 40.0287Xu/1 lượt 40.0287Xu/1 lượt 66.2157Xu/1 lượt 66.2157xu/1 lượt
40.0287Xu/1 lượt 40.0287Xu/1 lượt 40.0287Xu/1 lượt 66.2157Xu/1 lượt 66.2157xu/1 lượt
38.1883Xu/1 lượt 38.1883Xu/1 lượt 38.1883Xu/1 lượt 63.1713Xu/1 lượt 63.1713xu/1 lượt
11.1173Xu/1 lượt 11.1173Xu/1 lượt 11.1173Xu/1 lượt 18.3903Xu/1 lượt 18.3903xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.157205Xu/1 lượt 1.157205Xu/1 lượt 1.157205Xu/1 lượt 1.914255Xu/1 lượt 1.914255xu/1 lượt
1.157205Xu/1 lượt 1.157205Xu/1 lượt 1.157205Xu/1 lượt 1.914255Xu/1 lượt 1.914255xu/1 lượt
3.4668Xu/1 lượt 3.4668Xu/1 lượt 3.4668Xu/1 lượt 5.7348Xu/1 lượt 5.7348xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
28.9328Xu/1 lượt 28.9328Xu/1 lượt 28.9328Xu/1 lượt 47.8608Xu/1 lượt 47.8608xu/1 lượt
28.9328Xu/1 lượt 28.9328Xu/1 lượt 28.9328Xu/1 lượt 47.8608Xu/1 lượt 47.8608xu/1 lượt
25.4553Xu/1 lượt 25.4553Xu/1 lượt 25.4553Xu/1 lượt 42.1083Xu/1 lượt 42.1083xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
38.9159Xu/1 lượt 38.9159Xu/1 lượt 38.9159Xu/1 lượt 64.3749Xu/1 lượt 64.3749xu/1 lượt
27.7986Xu/1 lượt 27.7986Xu/1 lượt 27.7986Xu/1 lượt 45.9846Xu/1 lượt 45.9846xu/1 lượt
39.3439Xu/1 lượt 39.3439Xu/1 lượt 39.3439Xu/1 lượt 65.0829Xu/1 lượt 65.0829xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1021Xu/1 lượt 1.1021Xu/1 lượt 1.1021Xu/1 lượt 1.8231Xu/1 lượt 1.8231xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
47.2619Xu/1 lượt 47.2619Xu/1 lượt 47.2619Xu/1 lượt 78.1809Xu/1 lượt 78.1809xu/1 lượt
55.6079Xu/1 lượt 55.6079Xu/1 lượt 55.6079Xu/1 lượt 91.9869Xu/1 lượt 91.9869xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
83.3958Xu/1 lượt 83.3958Xu/1 lượt 83.3958Xu/1 lượt 137.9538Xu/1 lượt 137.9538xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21.7959Xu/1 lượt 21.7959Xu/1 lượt 21.7959Xu/1 lượt 36.0549Xu/1 lượt 36.0549xu/1 lượt
20.758Xu/1 lượt 20.758Xu/1 lượt 20.758Xu/1 lượt 34.338Xu/1 lượt 34.338xu/1 lượt
22.8338Xu/1 lượt 22.8338Xu/1 lượt 22.8338Xu/1 lượt 37.7718Xu/1 lượt 37.7718xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1653.15Xu/1 lượt 1653.15Xu/1 lượt 1653.15Xu/1 lượt 2734.65Xu/1 lượt 2734.65xu/1 lượt
440.84Xu/1 lượt 440.84Xu/1 lượt 440.84Xu/1 lượt 729.24Xu/1 lượt 729.24xu/1 lượt
551.05Xu/1 lượt 551.05Xu/1 lượt 551.05Xu/1 lượt 911.55Xu/1 lượt 911.55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9918.9Xu/1 lượt 9918.9Xu/1 lượt 9918.9Xu/1 lượt 16407.9Xu/1 lượt 16407.9xu/1 lượt
6943.23Xu/1 lượt 6943.23Xu/1 lượt 6943.23Xu/1 lượt 11485.53Xu/1 lượt 11485.53xu/1 lượt
4959.45Xu/1 lượt 4959.45Xu/1 lượt 4959.45Xu/1 lượt 8203.95Xu/1 lượt 8203.95xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
38.3595Xu/1 lượt 38.3595Xu/1 lượt 38.3595Xu/1 lượt 63.4545Xu/1 lượt 63.4545xu/1 lượt
57.8228Xu/1 lượt 57.8228Xu/1 lượt 57.8228Xu/1 lượt 95.6508Xu/1 lượt 95.6508xu/1 lượt
389.2125Xu/1 lượt 389.2125Xu/1 lượt 389.2125Xu/1 lượt 643.8375Xu/1 lượt 643.8375xu/1 lượt
169.5843Xu/1 lượt 169.5843Xu/1 lượt 169.5843Xu/1 lượt 280.5273Xu/1 lượt 280.5273xu/1 lượt
73.3913Xu/1 lượt 73.3913Xu/1 lượt 73.3913Xu/1 lượt 121.4043Xu/1 lượt 121.4043xu/1 lượt
66.7252Xu/1 lượt 66.7252Xu/1 lượt 66.7252Xu/1 lượt 110.3772Xu/1 lượt 110.3772xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.758202Xu/1 lượt 0.758202Xu/1 lượt 0.758202Xu/1 lượt 1.254222Xu/1 lượt 1.254222xu/1 lượt
0.3934497Xu/1 lượt 0.3934497Xu/1 lượt 0.3934497Xu/1 lượt 0.6508467Xu/1 lượt 0.6508467xu/1 lượt
6.6768Xu/1 lượt 6.6768Xu/1 lượt 6.6768Xu/1 lượt 11.0448Xu/1 lượt 11.0448xu/1 lượt
11.1173Xu/1 lượt 11.1173Xu/1 lượt 11.1173Xu/1 lượt 18.3903Xu/1 lượt 18.3903xu/1 lượt
1.6675308Xu/1 lượt 1.6675308Xu/1 lượt 1.6675308Xu/1 lượt 2.7584388Xu/1 lượt 2.7584388xu/1 lượt
3.3277Xu/1 lượt 3.3277Xu/1 lượt 3.3277Xu/1 lượt 5.5047Xu/1 lượt 5.5047xu/1 lượt
0.4513153Xu/1 lượt 0.4513153Xu/1 lượt 0.4513153Xu/1 lượt 0.7465683Xu/1 lượt 0.7465683xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.6701Xu/1 lượt 3.6701Xu/1 lượt 3.6701Xu/1 lượt 6.0711Xu/1 lượt 6.0711xu/1 lượt
5.1146Xu/1 lượt 5.1146Xu/1 lượt 5.1146Xu/1 lượt 8.4606Xu/1 lượt 8.4606xu/1 lượt
6.0562Xu/1 lượt 6.0562Xu/1 lượt 6.0562Xu/1 lượt 10.0182Xu/1 lượt 10.0182xu/1 lượt
2.2033226Xu/1 lượt 2.2033226Xu/1 lượt 2.2033226Xu/1 lượt 3.6447486Xu/1 lượt 3.6447486xu/1 lượt
3.7343Xu/1 lượt 3.7343Xu/1 lượt 3.7343Xu/1 lượt 6.1773Xu/1 lượt 6.1773xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
13.8993Xu/1 lượt 13.8993Xu/1 lượt 13.8993Xu/1 lượt 22.9923Xu/1 lượt 22.9923xu/1 lượt
22.5663Xu/1 lượt 22.5663Xu/1 lượt 22.5663Xu/1 lượt 37.3293Xu/1 lượt 37.3293xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
77.147Xu/1 lượt 77.147Xu/1 lượt 77.147Xu/1 lượt 127.617Xu/1 lượt 127.617xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
33.063Xu/1 lượt 33.063Xu/1 lượt 33.063Xu/1 lượt 54.693Xu/1 lượt 54.693xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22.9622Xu/1 lượt 22.9622Xu/1 lượt 22.9622Xu/1 lượt 37.9842Xu/1 lượt 37.9842xu/1 lượt
12.8079Xu/1 lượt 12.8079Xu/1 lượt 12.8079Xu/1 lượt 21.1869Xu/1 lượt 21.1869xu/1 lượt
49.755Xu/1 lượt 49.755Xu/1 lượt 49.755Xu/1 lượt 82.305Xu/1 lượt 82.305xu/1 lượt
6.1204Xu/1 lượt 6.1204Xu/1 lượt 6.1204Xu/1 lượt 10.1244Xu/1 lượt 10.1244xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
834.0222Xu/1 lượt 834.0222Xu/1 lượt 834.0222Xu/1 lượt 1379.6442Xu/1 lượt 1379.6442xu/1 lượt
667.2199Xu/1 lượt 667.2199Xu/1 lượt 667.2199Xu/1 lượt 1103.7189Xu/1 lượt 1103.7189xu/1 lượt
33.3626Xu/1 lượt 33.3626Xu/1 lượt 33.3626Xu/1 lượt 55.1886Xu/1 lượt 55.1886xu/1 lượt
37.8031Xu/1 lượt 37.8031Xu/1 lượt 37.8031Xu/1 lượt 62.5341Xu/1 lượt 62.5341xu/1 lượt
375.3025Xu/1 lượt 375.3025Xu/1 lượt 375.3025Xu/1 lượt 620.8275Xu/1 lượt 620.8275xu/1 lượt
389.2125Xu/1 lượt 389.2125Xu/1 lượt 389.2125Xu/1 lượt 643.8375Xu/1 lượt 643.8375xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 22.042Xu/1 lượt 36.462Xu/1 lượt 36.462xu/1 lượt
0.0115774Xu/1 lượt 0.0115774Xu/1 lượt 0.0115774Xu/1 lượt 0.0191514Xu/1 lượt 0.0191514xu/1 lượt
0.1226648Xu/1 lượt 0.1226648Xu/1 lượt 0.1226648Xu/1 lượt 0.2029128Xu/1 lượt 0.2029128xu/1 lượt
0.0080999Xu/1 lượt 0.0080999Xu/1 lượt 0.0080999Xu/1 lượt 0.0133989Xu/1 lượt 0.0133989xu/1 lượt
0.0080999Xu/1 lượt 0.0080999Xu/1 lượt 0.0080999Xu/1 lượt 0.0133989Xu/1 lượt 0.0133989xu/1 lượt
0.0080999Xu/1 lượt 0.0080999Xu/1 lượt 0.0080999Xu/1 lượt 0.0133989Xu/1 lượt 0.0133989xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
19.4633Xu/1 lượt 19.4633Xu/1 lượt 19.4633Xu/1 lượt 32.1963Xu/1 lượt 32.1963xu/1 lượt
50.7073Xu/1 lượt 50.7073Xu/1 lượt 50.7073Xu/1 lượt 83.8803Xu/1 lượt 83.8803xu/1 lượt
7.7896Xu/1 lượt 7.7896Xu/1 lượt 7.7896Xu/1 lượt 12.8856Xu/1 lượt 12.8856xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.8331876Xu/1 lượt 0.8331876Xu/1 lượt 0.8331876Xu/1 lượt 1.3782636Xu/1 lượt 1.3782636xu/1 lượt
1.6675308Xu/1 lượt 1.6675308Xu/1 lượt 1.6675308Xu/1 lượt 2.7584388Xu/1 lượt 2.7584388xu/1 lượt
7.6933Xu/1 lượt 7.6933Xu/1 lượt 7.6933Xu/1 lượt 12.7263Xu/1 lượt 12.7263xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
102.8591Xu/1 lượt 102.8591Xu/1 lượt 102.8591Xu/1 lượt 170.1501Xu/1 lượt 170.1501xu/1 lượt
166.8023Xu/1 lượt 166.8023Xu/1 lượt 166.8023Xu/1 lượt 275.9253Xu/1 lượt 275.9253xu/1 lượt
93.9674Xu/1 lượt 93.9674Xu/1 lượt 93.9674Xu/1 lượt 155.4414Xu/1 lượt 155.4414xu/1 lượt
233.5275Xu/1 lượt 233.5275Xu/1 lượt 233.5275Xu/1 lượt 386.3025Xu/1 lượt 386.3025xu/1 lượt
57.8656Xu/1 lượt 57.8656Xu/1 lượt 57.8656Xu/1 lượt 95.7216Xu/1 lượt 95.7216xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
111.2051Xu/1 lượt 111.2051Xu/1 lượt 111.2051Xu/1 lượt 183.9561Xu/1 lượt 183.9561xu/1 lượt
116.7584Xu/1 lượt 116.7584Xu/1 lượt 116.7584Xu/1 lượt 193.1424Xu/1 lượt 193.1424xu/1 lượt
93.9674Xu/1 lượt 93.9674Xu/1 lượt 93.9674Xu/1 lượt 155.4414Xu/1 lượt 155.4414xu/1 lượt
83.9522Xu/1 lượt 83.9522Xu/1 lượt 83.9522Xu/1 lượt 138.8742Xu/1 lượt 138.8742xu/1 lượt
49.8192Xu/1 lượt 49.8192Xu/1 lượt 49.8192Xu/1 lượt 82.4112Xu/1 lượt 82.4112xu/1 lượt
233.5275Xu/1 lượt 233.5275Xu/1 lượt 233.5275Xu/1 lượt 386.3025Xu/1 lượt 386.3025xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
250.2088Xu/1 lượt 250.2088Xu/1 lượt 250.2088Xu/1 lượt 413.8968Xu/1 lượt 413.8968xu/1 lượt
278.0074Xu/1 lượt 278.0074Xu/1 lượt 278.0074Xu/1 lượt 459.8814Xu/1 lượt 459.8814xu/1 lượt
024.6688.5051
Nhắn tin qua Facebook Groups Zalo SMS: 024.6688.5051